ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเจริญสุข ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2501 โดยมีนายมานิตย์  เจริญมาก  เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันสละทรัพย์สิ่งของ  แรงงานก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เพื่อใช้เป็นที่เรียนหนังสือ  ต่อมานายมานิตย์ เจริญมากและคณะ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 33 ไร่ 01.8 ตารางวา และก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  มอบให้ทางราชการ

            โรงเรียนบ้านเจริญสุข มีนายประสงค์  ฉลาด  ทำหน้าที่ครูใหญ่  วันที่ 15 กรกฎาคม 2507 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข

            ปี 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 180,000 บาท    แล้วเสร็จได้ใช้เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2514 และในปีการศึกษา 2515 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.5 – ถึงชั้น ป.7 

            ปี 2517 สภาตำบลวังหว้า ร่วมกับประชาชน คณะครู ร่วมกับบริจาคทำการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน   1 หลัง และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณเป็นเงิน 25,000 บาท เพื่อสร้างพักครู จำนวน 1 หลัง

            ปี 2526 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 อีก 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2526

            ปี 2536 ก่อสร้างแท่นพระพุทธรูปหินอ่อน และพระพุทธรูปปางลีลา เพื่อประดิษฐานไว้ในโรงเรียน

            ปี 2544 ได้รับบริจาคเงินจากชุมชนก่อสร้างเสาธง และปรับปรุงฐานพระพุทธรูป

            ปี 2548 ได้รับบริจาคเงินต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 300,000 บาท รับบริจาคเงินเป็นกองทุน จำนวน 700,000 บาท

            ปี 2552 ได้รับงบประมาณก่อร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2,400,000 บาท 

            ปี 2558 ได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียน ป๑ข เนื่องจากปลวกกินไม้จนอาคารไม่สามารถใช้งานได้

            ปี 2559 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 3,939,000 บาท

            ปี 2559 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 722,400 บาท

            ปัจจุบันโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูประจำการทั้งหมด 9  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน โดยปัจจุบันมี นายวิษณุ  กุณฑลบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน