งานกิจกรรมสภานักเรียนรอบรั้วกิจกรรม

ยินดีต้อนรับโรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) จ.กรุงเทพ

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 โรงเรียนบ้านเจริญสุข โดย ผอ.วิษณุ กุณฑลบุตร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) จ.กรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะรอส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างกระบวนการเรียนรู้ แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา โดยเน้นหลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง จะทำให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน

bcrs

http://www.bcrs.ac.th/website