ข่าวสารงานวิชาการรอบรั้วกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านเจริญสุขได้รับรางวัล”สถานศึกษาดีเด่น” นายวิษณุ กุณฑลบุตร ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” นางสุกัลยา คำต่อตั้งได้รับรางวัล”ครูผู้สอนดีเด่น” ในการเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

bcrs

http://www.bcrs.ac.th/website