ข่าวสารงานวิชาการรอบรั้วกิจกรรม

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านเจริญสุขให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

✅งานวิชาการ ✅งานงบประมาณ ✅งานบริหารบุคคล ✅งานบริหารทั่วไป ✅นิเทศการศึกษา ✅การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

bcrs

http://www.bcrs.ac.th/website