วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พัฒนาคนดีสู่สังคม”

อัตลักษณ์โรงเรียน

“ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม”