นายวิษณุ  กุณฑลบุตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข

นางสุธาสินี  เสน่ห์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพิมพร พรมเสนา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวอภิสรา ทองอยู่

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวกิตชดาพร แสนสุข

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศุภรดา ตรีเพชร

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอาทิติยา หมู่ไพบูลย์

ตำแหน่ง ครู

นายภูรินทร์ เดชบริวาร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสุกัลยา  คำต่อตั้ง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลากร  กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวมณีรัตน์ วรรณประเสริฐ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินนา  ไชยสีหา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุทธิดา ฉลาดแหลม

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวดารณี นามสนิท

ตำแหน่ง ครูธุรการ