ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญสุข

คติพจน์ : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน : สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

ความสามัคีในหมู่คณะะทำให้เกิดสุข

สีประจำโรงเรียน : เขียว – ขาว

ตั้งอยู่ หมู่ 4 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21110
E-mail : Bancharoensukschool@gmail.com
Website : www.bcrs.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ระดับที่เปิดสอน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิษณุ กุณฑลบุตร
(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข)